GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(6698 S.K.) KAPSAMI VE GENEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

Bir tarafta FORTES MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ SAN.VE TİC A.Ş.. ve grup şirketleri (bu sözleşmede kısaca

“İŞVEREN” olarak anılacaktır.)Diğer tarafta, veri paylaşılan, müşteriler ve tedarikçiler ile ürün servisleri, distribütörler,bayiler, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, servis sağlayıcıları ve danışmanlar (bu

sözleşmede kısaca “ÇALIŞANLAR VE DİĞERLERİ” olarak anılacaktır.) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Taraflar arasından akdedilen yazılı veya sözlü hizmet sözleşmesinin (bundan böyle “HİZMET SÖZLEŞMESİ” olarak anılacaktır.) eki niteliğindeki işbu sözleşmenin konusu, hizmet sözleşmesi kapsamında işçiler ve diğerleri tarafından yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak işçiler ve diğerlerine işveren (Veri Sorumlusu) tarafından verilen bilgi ve belgelerin işverenin onayı veya işçiler ve diğerlerinin açık rıza beyanı olmaksızın kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel verilerin ve genel verilerin herhangi bir üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiye

açıklanmasının, erişmesinin, verilmesinin, sızdırılmasının önüne geçecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

3- GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tanımını bulan kişiye ait bilgiler ile Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi, Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler. Hizmet sözleşmesinde tanımlanan işler/görevler/hizmetler esnasında işveren tarafından işçiye açıklanan fikir, proje, uzmanlık bilgileri, tasarım, buluş, iş metodu ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır, know how ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik

bilgiler ve iletişim yöntemleri gizli bilgi olarak kabul edilir.

4- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. İşveren hizmet sözleşmesi kapsamında işçiye işini tam ve eksiksiz olarak yerine getirebilmesi ve gerekli her türlü bilgi ve belgeyi işçiye vermeyi taahhüt eder.

4.2. İşveren işçiye ve diğerlerine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olması sebebiyle ortaya çıkabilecek olan eksiklik, gecikme veya aksaklıklardan dolayı işçinin sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.3 İşçi ve diğerlerine işveren tarafından kendisine açıklanan bilgi ve belgelerin gizli olduğunu bildiğini ve bu nedenle söz konusu gizli bilgileri sadece kendisinin bileceğini ve işin yerine getirilmesi aşamasında katkıda bulunması muhtemel üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların gizli bilgilerden sadece işin gereği kadar haberdar olacaklarını, işbu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde işverenin izni olmaksızın üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4. İşçi ve diğerleri işin yerine getirilmesi aşamasında katkıda bulunması muhtemel üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların işbu sözleşmede öngörülen gizlilik ilkelerine aykırı davranışlarından dolayı sorumlu olacağını, söz konusu üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini, aykırılık hallerinden haberdar olduğu takdirde, derhal ve yazılı olarak işverene söz konusu aykırılık durumunu bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

4.5. Gizli bilgilerin ve kişisel verilerin işbu sözleşmeye aykırı olarak açıklanması, erişilmesine imkan sağlanması, sızdırılması veya benzeri davranışlarla bilgilerin ele geçirilmesine ortam sağlanması halinde işveren, masrafları işçiye ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini işçiden ve diğerlerinden talep etme hakkına sahiptir.

5- SÜRE

5.1. Hizmet sözleşmesinin eki niteliğindeki işbu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, işbu sözleşmeden doğan yükümlülükler hizmet sözleşmesinin geçerliliğini koruduğu müddetçe devam edecektir.

5.2. Hizmet sözleşmesinin sona ermesi halinde dahi işbu sözleşme, hizmet sözleşmesinin sona erme tarihinden itibaren işletmeye ve ürünlere ait bilgiler ile kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olanları ve işverenliğin izni olan bilgiler hariç ve kişisel veri sahibinin rızası hariç kişisel verilerin süresiz olarak gizliliği ve korunması olarak geçerliliğini koruyacaktır.

6- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

İşbu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve/veya sözlü tüm sözleşmelerin (burada sayılmamış bilgiler ve patent ve benzeri buluş sözleşmeleri hariç) yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.

7- TEBLİGAT

Tarafların işbu sözleşmenin atıfta bulunduğu sözleşmelerde, belge ve metinlerde belirttikleri adresleri tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar hukuken geçerli addolunacaktır.

8- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme 8 (sekiz) maddeden oluşmakta olup taraflar arasında düzenlenmiş özgür iradeleriyle okunup kabul edilmiştir.

YAPTIRIMLAR:

Yukarıda sayılan kurallardan biri ya da birkaçının ihlâlinin tespit edilmesi halinde, güvenlik ihlâline yol açan personel hakkında işlem başlatılır.

Yapılan ihlalin ilgili kanunlar gereği suç ve ceza öngören bir fiil olması halinde, ilgili personel hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Kişisel veriler ile gizli bilgilerin hukuka aykırı olarak üçüncü kişilere aktarılması ve/veya onların erişimine açılması ya da kullanımına sunulması hâlinde;

  1. Cezaî bakımdan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun madde 135 vd. hükümlerine,
  2. İdarî bakımdan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18 inci madde hükmüne,
  3. Hukukî bakımdan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun madde 23 vd. hükümlerine,
  4. Sözleşme hukuku kapsamında muhtelif konulara ilişkin süreçler bakımından 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun madde 112 vd. hükümlerine göre, söz konusu hükümlerin ilgili durum bakımından yasal uygulama alanlarının bulunduğu ölçüde, yetkili merci ve kişilerce işlem tesis edilir.
Yukarıda sıralanan yükümlülüklere uygun davranacağımı, bu yükümlülüklerden bir veya birkaçına herhangi bir şekilde uygun davranmamam halinde, doğabilecek idari, mali, hukuki ve cezai yaptırımların uygulanabileceğini kabul ve beyan ederim.
Ücretsiz Keşif

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi, ihtiyacınıza uygun olarak en doğru çözüme yönlendirecektir.

Ücretsiz Keşif Formu