Müşterilere İlişkin Aydınlatma Metni

Fortes Mühendislik Doğal Gaz İnşaat San. Tic. A.Ş., yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.


VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Şirketimiz Fortes Mühendislik Doğal Gaz İnşaat San. Tic. A.Ş. veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

Mersis No     : 0388144208700001 
İnternet Adresi  : www.fortes.com.tr
Telefon Numarası : 444 8 118 
E-Posta Adresi  : info@fortes.com.tr
Adres       : Cevizli Mh. Tugay Yolu Cd. No: 20/A D:45-48 Ofisim İst.
Plazaları Kat   : 10 Maltepe / İstanbul
      

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti.

Görsel ve İşitsel Bilgi: Video, fotoğraf ve ses kaydı

İletişim Bilgisi: Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

Banka Hesap Bilgisi: IBAN numarası, hesap numarası, çalışılan banka, alınan ücret, kesintiler.

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

I. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:

 • Kişisel verileriniz Fortes Mühendislik Doğal Gaz İnşaat San. Tic. A.Ş tarafından pazarlama ve reklam için sms, e-mail gönderimi,
 • Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunulması,
 • Hizmet standartlarımızı yükseltmek, geliştirmek, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirmeleri ile ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Şirketimizin kuruluş amacıyla bağlantılı olarak faaliyet alanlarımız kapsamında yer alan hususları yerine getirmek,
 • İlgili kanunlar kapsamında hizmet alımı yapılması ve alımı yapılan bu hizmetler sonucu oluşan sözleşme bedellerinin ödenebilmesi ,
 • Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, talep ve şikayetlerin yönetilmesi,
 • Mail order yöntemi ile tahsilatın yapılması,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Reklam ve pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve gerçekleştirilmesi, finansal ve mali tabloların oluşturulması, stratejik planların hazırlanması, gelir-gider/bilanço durumlarının hazırlanması ve takibi, üretim ve işletme için gerekli her türlü hammadde ve donanım temini ve planlanması,
 • Ürün satışı veya tedariği sonrası sevkiyat ve lojistik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Talep ve şikâyetlerini ileten ilgili kişiler ile iletişime geçilmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması,
 • E-ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi,

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde;

 • Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza,
 • Pazarlama ve reklam için sms, e-mail gönderimi ve telefon yolu ile iletişime gereçerek bilgi verilmesi amaçlarıyla iş ortaklıklarımıza ya da Fortes Mühendislik Doğal Gaz İnşaat San. Tic. A.Ş, iştiraklerine,
 • Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre faaliyetlerimizin denetimi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,
 • Ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Şirketimizin faaliyet konularını gerçekleştirebilmek amacıyla işbirliği içinde olduğumuz gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarına, özel entegratör firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına, hukuk bürolarına,
 • Ürün ve hizmetlerin teslimatının gerçekleştirilebilmesi için lojistik ve kargo firmalarına,
 • Personele özgü telefon hattı çıkartılması ve internet kullanımı amacıyla GSM operatörlerine ve internet sağlayıcılarına,
 • Genel/Özel sigorta, sağlık sigortası ve bireysel emeklilik yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla bireysel emeklilik şirketlerine ve sigorta şirketleri ve acentalara,
 • Bankacılık-finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans kurumlarına,
 • Satış sonrası destek hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,
 • Rezervasyon/promosyon amacıyla turizm ve/veya ulaşım şirketleri ve ilgili tedarikçilerle,
 • Yürütülen soruşturma ve yapılan idari ve yasal işlemlerle ilgili olarak denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, otoritelere, güvenlik ve istihbarat kurumlarına, adli makamlara ve emniyet teşkilatına,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları, sertifikasyon kuruluşları ve bilgi güvenliği firmalarına,
 • Kullandığımız SAP, CRM, ERP, İOMA, PDKS, ENTERERP vb. işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
 • Sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla gerçek veya tüzel kişiler ile kamusal nitelikteki kurumlara,

aktarım yapabilmekteyiz.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden, yüklenicilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri, yüz yüze veya diğer iletişim kanallarıyla görüşmeler, kamera sistemleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari faaliyetlerimizin yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI

6698 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince her ilgili kişi; Şirketimizin yukarıda belirtilen adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.


Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, internet sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. 

Fortes Mühendislik Doğal Gaz İnşaat San. Tic. A.Ş.

Ücretsiz Keşif

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi, ihtiyacınıza uygun olarak en doğru çözüme yönlendirecektir.

Ücretsiz Keşif Formu